www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

Vedtekter for Hasle/Fundingrudveien vel

Vedtektene kan lastes ned som pdf-fil her...

Vedtekter for Hasle/Fundingrudveien Vel

 • Formål

Hasle/Fundingrudveien Vel er en partipolitisk nøytral forening. Vellets formål er å ivareta felles interesser for grunneiere og beboere i vellets område. Vellet er tilsluttet Nesodden Velforbund.

 • Vellets grenser

Området Hasle/Fundingrudveien med omegn.

 • Medlemskap

Anledning til medlemskap i Vellet har samtlige grunneiere, innbyggere og fritidsboere innen Vellets grenser. Valgbarhet til styret og anledning til å avgi stemme har dog kun medlemmer over 18 år. Til æresmedlem kan av et årsmøte velges personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Sådant forslag skal da tas med i innkallingen til årsmøtet.

Medlemmene betaler en årlig kontingent som årsmøtet fastsetter.

Kontingenten følger kalenderåret.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år slettes fra medlemsfortegnelsen.

Medlemmene plikter etter evne å delta i nødvendige tiltak av felles interesse.

 • Årsmøtet

Årsmøtet er vellets høyeste myndighet. Maksimal tid mellom to årsmøter er 14 måneder. Innkallelse skjer skriftlig minst 14 dager før møtet.

Etter valg av ordstyrer samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen, behandles følgende saksliste:

 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap med revisors anmerkning
 • Styrets forslag til retningslinjer for kommende periodes arbeidsprogram
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styre m.v.
 • Formann
 • Viseformann
 • Sekretær
 • Kasserer

Disse velges for 2 år ad gangen. Ved dannelsen av vellet velges halvparten av styremedlemmene for 1 år, slik at kontinuitet i styret er sikret.

Om ønskelig kan vervene kombineres, slik at styret består av minimum 2, maksimum 4 personer.

Det velges også:

 • 1 eller 2 vararepresentanter til styret
 • Revisor
 • Valgkomité bestående av 2-3 medlemmer
 • Representant til Nesodden Velforbunds årsmøte
 • Innkomne forslag

Forslag som skal behandles på årsmøtet må ha kommet styret i hende senest 7 dager før møtetidspunktet.

På møtet har medlemmer som har betalt sin kontingent for siste år stemmerett. Ref. pkt. 3.

Til styret kan ikke velges mer enn 2 personer fra samme husstand.

Til valg bør årsmøtet bestrebe at begge kjønn blir representert, og at en jevn geografisk spredning innen vellets grenser oppnås.

 • Styret

Styret avholder møte så ofte som formann eller minst 2 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Formannen sørger for vellets daglige drift og skal anvise alle utbetalinger.

Sekretær fører protokoll over styrets forhandlinger og er ansvarlig for vellets arkiv.

Kasserer fører regnskapet fortløpende. Regnskapsåret skal følge årsmøtet. Den valgte kasserer skal også føre medlemsprotokollen.

Styret skal virke etter årsmøtets retningslinjer.

 • Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når minst ¼ av vellets medlemmer krever det. Innkallelse gis med minst 14 dagers varsel.

På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker som er nevnt i innkallelsen.

 • Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

 • Oppløsning av vellet

Vellets oppløsning kan kun besluttes av et ordinært samt et påfølgende ordinært eller ekstraordinært årsmøte. På begge årsmøter må avgjørelsen om oppløsning være fattet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

I tilfelle av oppløsning av vellet skal vellets midler og evt. eiendeler bindes i 10 år. Om ikke vellets arbeid er gjenopptatt innen denne tid skal vellets midler og evt. eiendeler benyttes til andre aktiviteter i vellets område.

Årsmøte 2008 - 17. november kl 20 på Eklund Innkalling med saksliste til årsmøte og styrets årsberetning er sendt ut til samtlige husstander i vellets områd. Dersom du ikke har mottatt disse finner du de i menyen til venstre under "Årsmøte 2008"

Alle saker som ønskes behandlet på Årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

invitasjon til fakkeltog og julegrantenningFakkeltog og julegrantenning 2009 Lørdag 12. desember Lørdag 12. desember blir det tradisjonen tro - fakkeltog fra Haslekrysset til Eklund hvor vi tenner julegrana. Her finner du fjor årets Invitasjon. Som tidligere år blir det fakkelsalg ved oppmøte, enkel servering og gang rundt juletreet foran Eklund.

Alle er velkomne - ta med barna til naboen også om du kan - så sees!

Velfest på Krangeveien - sommeren 2008 Vellefest 2008 Festkommiteen gjorde en fantastisk jobb og arrangerte tidenes beste velfest! Deltakelsen, været og stemningen var upåklagelig. Se bilder og les mer om årets velfest på amta.no!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!