www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

Trafikksikkerhet i velområdet!

I Hasle/Fundingrudveien vel er vi opptatt av trafikksikkerhet i nærområdet vårt! I mange år har vi jobbet med ulike saker foir å bedre trafikksikkerheten. I enkelte saker, der det har vært mulig, har vi selv løst problemet, i andre saker jobber vi etter lobby-metoden. Vi ringer, skriver brev og e-post til de offentlige etatene. Vi inviterer til befaringer og purrer når svar eller resultater uteblir. Vi har også jobbet med lokale holdninger til fart og undersøkt trafikktettheten (bil-telling) på lokal veier.

For tiden bruker vi mye tid og krefter på " Trafikksikkerhetsgruppa - FV156 - Jaer ! " og i tillegg jobbes det med å få på plass rekkverk langs gang og sykkelveien forbi Hesteskoen mellom Eklund og Jaer skole. Dette er skoleveien for mange av de som bor sør for Jaer skole. Vegvesenet synes ikke at denne skråningen er noe "farligere enn andre grøfter" langs veiene på Nesodden. De er derfor ikke interessert i å gjøre noe tiltak her. Vi kan ikke gi opp så lett - vi snakker tross alt om en skrent med fjell og stein som er over ni meter høy!

Arbeidsgruppe for økt fokus på trafikksikkerhet ved kryssing av fylkessveien Trafikksikkerhetsgruppa - FV156 - Jaer

Hasle/fundingrudveien vel har sammen med Jaer ungdomsforening (JUF) tatt initiativet til en bredt sammensatt trafikksikkerhetsgruppe for å intensivere arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i området vårt, spesielt etter den tragiske ulykken 10. januar 2009 der Astrid Krange omkom. Arbeidet som er startet opp er langsiktig, omfattende og føres på flere plan. Mange ressurssterke personer i vårt lokalmiljø har engasjert seg og bidrar. Gruppa innhenter for tiden fakta og informasjon, og er i dialog med kommunen, Statens vegvesen og Politiet. Til nå har det vært avholdt seks møter i gruppa. Referater finner du her.

fra befaring 26.11.09 med Statens vegvesenVi hadde møte kommunen og Statens vegvesen 28. april 2010 på Eklund og befaring med vegevesenet 26.11.09. Referat fra befaringen kan du lese her

I et møte etter befaringen ble det bestemt at vi skulle sende et brev til kommunen. Dette ble sendt like før jul og 13. januar mottok vi midlertidig svar fra kommunen.

I samme tidsrommet foretok vegvesenet måling av gjennomsnittsfarten ved Eklund. Resultatene fra målingen var at farten var "innenfor det akseptable" i en 80-sone. Det var både isete, galtt og vått i perioden målingene ble fortatt. Vegvesenet har lovet nye målinger! Vi opplever at farten er alt for høy både i 60- og 80-sonen!

UP hadde i januar 2010 kontroll ved Jaer skole (busslomma). Det er første gang på mange år at de velger å stå her. Både fart og promille ble målt. Hvor mange som ble tatt og hvilke erfaringer UP gjorde seg er ukjent for oss. Uansett så skal de ha stor applaus for at de endelig har innsett at det er her det er vesentlig å få bremset farten! Vi savner likevel en kontroll på Eklund-sletta!

Senere har det også vært teknisk kontroll gjennomført av Biltilsynet i området. Meget bra det òg!

Les mer om trafikksikkerhetsarbeidet og trafikksikkerhetspruppa

Diverse innen trafikksikkerhet som vellet har jobbet med tidligere:

 • "Barn-leker-skilt" påkrangeveien og Fundingrudeveien
 • Haslekrysset - utbedring av busslomme og parkeringsplass
 • I 2007 hadde vi Holdningskampanje angående unødvendig trafikk og høy fart på Fundingrudveien.
 • Trafikktelling på Fundingrudveien
   

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at vellets styre skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

 • Farten på Fundingrudveien
 • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
 • Oppfølging av veivedlikeholdet
 • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen, og krysset forøvrig, har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Dette er et veldig bra tiltak som vellet har påpekt i flere år! Stor takk til de ansvarlige for endelig å prioritert oss!!!

ÅDT og Trafikktellinger Vegvesenet kartlegger trafikken dels gjennom ÅDT-målinger, såkalt årsdøgntrafik. Prioriteringer, standard og vedlikeholdsnivå styres i stor grad av ÅDT. Jo høyere ÅDT jo mere ressurser blir brukt på veien. Fundingrudveien er en kommunal vei, og ÅDT er ikke målt. Våren 2006 foretok vellet en uoffisiell og manuell trafikktelling på Fundingrudveien for å finne ut mer om trafikkbelasstningen. Her kan du lese mer om trafikktellingen.

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!

Rekkverk langs GSV forbi Hesteskoen Vellet jobber blant annet med mulighetene for å få satt opp et rekkverk langs gang og sykkelvegen forbi Hesteskoen nedenfor Jaer skole. Alle skolebarna i velområdet passerer denne usikrede strekningen minst to ganger daglig. Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for gang- og sykkelvegen.

"Barn leker"-skiltStyret har blitt bedt om å skaffe "barn leker"-skilt til Krangeveien og Fundingrudveien.

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at styret skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

 • Farten på Fundingrudveien
 • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
 • Oppfølging av veivedlikeholdet
 • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Gamle sakerVellet har jobbet med følgende trafikk- og veirelaterte saker:

 • Vedlikeholdet av Fundingrud- og Krangeveien
 • Trafikkspeil på Fundingrudveien nedenfor Kuås
 • Strøsandkasser
 • Veilys på utvalgte punkter
 • Oppsetting/supplering der det manglet skilt med gatenavn
 • Bygging av gang- og sykkelvei fra Krangeveien til Kirkekrysset

Stenger Krangeveien for trafikk! Vellefest 2008 Som en slags manifestering av at bilene og trafikken ikke styrer alt, dekker vi til langbord midt i den koselige Krangeveien når den årlige velfesten går av stabelen!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!