www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

Trafikksikkerhetsgruppa - FV156 - Jaer

Arbeidsgruppe for økt fokus på trafikksikkerhet

Hasle/fundingrudveien vel har sammen med Jaer ungdomsforening (JUF) tatt initiativet til en bredt sammensatt trafikksikkerhetsgruppe for å intensivere arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i området vårt, spesielt etter den tragiske ulykken 10. januar 2009 der Astrid Krange omkom. Arbeidet som er startet opp er langsiktig, omfattende og føres på flere plan. Mange ressurssterke personer i vårt lokalmiljø har engasjert seg og bidrar. Gruppa innhenter for tiden fakta og informasjon, og er i dialog med kommunen, Statens vegvesen og Politiet. Til nå har det vært avholdt fire møter i gruppa.

Dette området jobber vi med: FV156 fra Jaer gård og Jaer skole, Eklundsletta til og med Haslekrysset.

Problemstilling: Det er etter vår mening farlig å krysse veien! Svært mange barn og unge må krysse veien flere ganger i uka, noen også daglig! Antall kryssninger totalt er høyt! Eklund, Jaer-banen, Jaer skoles turterreng, skiløypene osv ligger alle 'på den gale siden av veien' og har økende bruk. Dette gir enda flere kryssninger av veien. Det er gjort få eller ingen form for trafikksikkerhetstiltak for å sikre fotgjengere som krysser veien!

Dagens situasjon på FV156-Jaer: Veien er til tider svært trafikert. Preget av høy fart og farlige forbikjøringer. Strekningen er anerkjent som en rett og oversiktlig strekning, men den har flere blindsoner og sikten er langt dårligere enn mange tror. Veilysene er få og svært gamle. De gamle armaturene gir lite og dårlig lys.

Referater fra møtene til Trafikksikkerhetsgruppa FV156 Jaer finner du her:
| 16. februar 2009 | 16.mars 2009 | 2. juni 2009 | 3. desember 2009 | 22. mars 2010 |

Referat fra befaring med vegvesenet:
| 26. november 2009 |

Korrespondanse:
Brev til kommunen og vegvesenet 17.desember 2009
Midlertidig svar fra kommunen 13. januar 2010
Brev fra kommunen (oppsummering etter møte 28. april) 03. mai 2010

Vi hadde møte med kommunen og Statens vegvesen 28. april på Eklund.

Trafikksikkerhetsgruppa består av følgende representanter fra lokale interessegrupper:

Morten Anker-Nilssen Leder, Hasle/Fundingrudveien vel
Aina Jacobsen Jaer ungdomsforening
Anita Elvenes Søndre Nesodden kjøre og rideklubb
Kathrine Carlstad Klubben på Eklund
Ketil Risberg Bomannsvik vel
Petter Moen Rektor, Jaer skole
Anette Hokholt Wiik Speideren
Lars Grimsgaard Jaer skoles musikkorps
Stein Harbø FAU, Jaer skole

Diverse andre saker:

Nedenfor finner mer informasjon om en del av de sakene vellet har jobbet med eller fremdeles jobber med.

 

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at vellets styre skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

 • Farten på Fundingrudveien
 • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
 • Oppfølging av veivedlikeholdet
 • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen, og krysset forøvrig, har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Dette er et veldig bra tiltak som vellet har påpekt i flere år! Stor takk til de ansvarlige for endelig å prioritert oss!!!

ÅDT og Trafikktellinger Vegvesenet kartlegger trafikken dels gjennom ÅDT-målinger, såkalt årsdøgntrafik. Prioriteringer, standard og vedlikeholdsnivå styres i stor grad av ÅDT. Jo høyere ÅDT jo mere ressurser blir brukt på veien. Fundingrudveien er en kommunal vei, og ÅDT er ikke målt. Våren 2006 foretok vellet en uoffisiell og manuell trafikktelling på Fundingrudveien for å finne ut mer om trafikkbelasstningen. Her kan du lese mer om trafikktellingen.

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!

Rekkverk langs GSV forbi Hesteskoen Vellet jobber blant annet med å utrede mulighetene for å få satt opp et rekkverk langs gang og sykkelvegen forbi hesteskoen. Alle skolebarna i velområdet passerer denne usikrede strekningen 2 ganger daglig. Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for gang- og sykkelvegen.

"Barn leker"-skiltStyret har blitt bedt om å skaffe "barn leker"-skilt til Krangeveien og Fundingrudveien.

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at styret skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

 • Farten på Fundingrudveien
 • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
 • Oppfølging av veivedlikeholdet
 • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Gamle sakerVellet har jobbet med følgende trafikk- og veirelaterte saker:

 • Vedlikeholdet av Fundingrud- og Krangeveien
 • Trafikkspeil på Fundingrudveien nedenfor Kuås
 • Strøsandkasser
 • Veilys på utvalgte punkter
 • Oppsetting/supplering der det manglet skilt med gatenavn

Stenger Krangeveien for trafikk! Vellefest 2008 Som en slags manifestering av at bilene og trafikken ikke styrer alt, dekker vi til langbord midt i den koselige Krangeveien når den årlige velfesten går av stabelen!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!